Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 34 din 19 Martie 2015

privind aprobarea utilizãrii excedentului bugetului de venituri proprii ºi cheltuieli al Spitalului Municipal Dr. Cornel IGNA Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 33 din 19 Martie 2015

privind acoperirea golurilor temporare de casã pentru bugetul activitãþilor finanþate integral din venituri proprii al ªcolii Gimnaziale Mihai Viteazul Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 32 din 19 Martie 2015

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea SCHIMBARE DESTINAÞIE TEREN DIN ZONÃ CIMITIR ÎN ZONÃ DE DOTÃRI COMPLEXE, PRESTÃRI SERVICII(spãlãtorie auto, atelier confecþii pietre funerare, depozit de piatrã naturalã în aer liber), în municipiul CÂMPIA TURZII, str. Grãdinilor, nr. 15, jud. Cluj ºi a Regulamentului Local de Urbanism aferent,

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 31 din 19 Martie 2015

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal în Cartierul ªarât pentru lucrarea REPARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINÞE ªI FUNCÞIUNI COMPLEMENTARE, în municipiul CÂMPIA TURZII, str. Nicolae TITULESCU, nr. f.n., jud. Cluj ºi a Regulamentului Local de Urbanism aferent

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 30 din 12 Martie 2015

privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 29 din 10 Martie 2015

privind aprobarea proiectului ,,REABILITAREA, EXTINDEREA ªI MODERNIZAREA PARȚIALÃ A LICEULUI TEORETIC "PAVEL DAN" din Municipiul CÂMPIA TURZII , jud. Cluj” și revocarea H.C.L. nr. 16/2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 28 din 19 Februarie 2015

privind trecerea, cu titlu gratuit, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanþelor Publice - Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã - Direcția Generalã Regionalã a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii, judeþul Cluj (C.I.F. - 4354566) a imobilului construcþie ºi teren, situat administrativ în Municipiul Câmpia Turzii, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, județul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 27 din 19 Februarie 2015

privind aprobarea demarãrii procedurii unui schimb de imobile între Municipiul Câmpia Turzii ºi soþii Bondor Daniel ºi Bondor Ioana Andreia

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 26 din 19 Februarie 2015

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a locuinþelor ANL situate în Municipiul Câmpia Turzii, care expirã în anul 2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 25 din 19 Februarie 2015

privind însușirea cererii de chemare în judecatã, în care pârâtã este S.C. REIF CONSTRUCT S.R.L., cerere care formeazã obiectul dosarului civil nr. 1457/117/2014* aflat spre soluționare la Tribunalul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 24 din 19 Februarie 2015

privind completarea Inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii ºi concesionarea unor bunuri

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 23 din 19 Februarie 2015

privind retragerea dreptului de administrare a Companiei de Apã Arieº S.A. Turda asupra imobilului fostei Centrale Termice nr. 10

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 22 din 19 Februarie 2015

privind retragerea dreptului de administrare a S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. asupra bunurilor preluate de la Solvendi S.P.R.L. Cluj-Napoca, de cãtre municipiul Câmpia Turzii, în baza procesului verbal de predare-primire încheiat la data de 15.05.2013

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 21 din 19 Februarie 2015

privind preluarea în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii a imobilului teren înscris în CF nr. 52825 Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 20 din 19 Februarie 2015

privind darea în administrare a imobilului situat în Câmpia Turzii, strada Ialomiþei nr. 6, Grãdiniþei ,,Lumea Prichindeilor” Structura 4 Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 19 din 19 Februarie 2015

pentru aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluþionarea cererilor de locuinþã ºi repartizarea locuinþelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 18 din 19 Februarie 2015

privind aprobarea unui numãr de 18 autorizaþii taxi care vor fi atribuite pentru transportul de persoane în regim de taxi; declanºarea procedurii de atribuire în gestiune delegatã a serviciului de transport persoane în regim de taxi ºi atribuirea autorizaþiilor taxi

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 17 din 12 Februarie 2015

privind aprobarea folosinþei terenului aferent Staþiei de Epurare Câmpia Turzii în vederea reabilitãrii obiectivului de investiþii "Reabilitarea si modernizarea Staþiei de Epurare Turda-Câmpia Turzii" din cadrul proiectului “Investiþii ºi dotãri pentru îmbunãtãþirea capacitãþii de operare a Companiei de Apã Arieº S.A. Turda”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 16 din 12 Februarie 2015

privind aprobarea proiectului ” REABILITAREA, EXTINDEREA ªI MODERNIZAREA PARȚIALÃ A LICEULUI TEORETIC „PAVEL DAN” din Municipiul CÂMPIA TURZII , jud. Cluj”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 15 din 12 Februarie 2015

privind aprobarea proiectului “Vest-Nord-Vest StartUP– Promovarea culturii antreprenoriale și finanțarea tinerilor întreprinzãtori”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 14 din 12 Februarie 2015

privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiþii "Amenajare zonã de agrement „La trei lacuri” Câmpia Turzii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 13 din 12 Februarie 2015

privind aprobarea contribuției Municipiului Câmpia Turzii pentru lucrãrile de investiții "Investiții și dotãri pentru îmbunãtãțirea capacitãții de operare a Companiei de Apã Arieș Turda"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 12 din 12 Februarie 2015

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul "Investitți și dotãri pentru îmbunãtãțirea capacitãții de operare a Companiei de Apã Arieș Turda"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 11 din 12 Februarie 2015

privind aprobarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli, pentru anul 2015, al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 10 din 12 Februarie 2015

privind aprobarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli, pentru anul 2015, al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.
Luni, 26 Iunie 2017
vizitator: 54.146.18.105