Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 73 din 21 Aprilie 2016

privind stabilirea unui plafon a restanþelor aparþinând debitorilor persoane fizice ºi juridice, ce vor fi publicate pe pagina de internet a Primãriei Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 72 din 21 Aprilie 2016

privind aprobarea cotelor de consum de carburant pentru autoturismele din dotarea Municipiului Câmpia Turzii ºi Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna" Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 71 din 21 Aprilie 2016

privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2016 ºi modificarea listei de investiþii aferentã

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 70 din 21 Aprilie 2016

privind aprobarea contului de execuþie al bugetului de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru trimestrul I 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 69 din 21 Aprilie 2016

privind aprobarea contului de execuþie al bugetului de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii aferent anului 2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 68 din 21 Aprilie 2016

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Campia Turzii si al serviciilor de interes local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 67 din 21 Aprilie 2016

privind aprobarea „Planului de acþiuni sau de lucrãri de interes local" ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social, în perioada 2016-2017, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 66 din 31 Martie 2016

privind modificarea Programului cultural pentru anul 2016, respectiv Anexa nr.1/16 la HCL nr. 16 din 02.02.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 65 din 31 Martie 2016

privind modificarea ºi completarea HCL nr. 118 din 27.08.2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 64 din 25 Martie 2016

privind aprobarea mandatului special acordat reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generalã a Acþionarilor Societãþii Compania de Apã Arieº S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 63 din 24 Martie 2016

privind auditul statutar la S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 62 din 24 Martie 2016

privind auditul statutar la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 61 din 24 Martie 2016

privind revocarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 57/2005 l

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 60 din 24 Martie 2016

privind aprobarea atribuirii în folosinþã cu titlu gratuit în favoarea Parohiei Ortodoxe Câmpia Turzii IV, a terenului înscris în CF nr. 53610 Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 59 din 24 Martie 2016

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii a imobilului situat în Câmpia Turzii, strada Vasile Goldiº nr. 6

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 58 din 24 Martie 2016

privind diminuarea suprafetei de teren concesionatã prin contractul de concesiune nr. 3696 din 01.08.1996

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 24 Martie 2016

privind aprobarea închirierii prin licitaþie publicã a spaþiilor din incinta fostei Centrale Termicã nr. 5, situatã pe str. Aviatorilor

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 24 Martie 2016

privind aprobarea prelungirii pânã la data de 30.09.2016 a protocolului de colaborare cu Asociaþia Centrul de Ecarisaj Turda, Anexa nr. 1 la HCL nr. 13/2014 ºi a tarifelor aferente pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân de pe teritoriul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 55 din 24 Martie 2016

privind insusirea documentaþiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 54 din 24 Martie 2016

privind aprobarea prelungirii Acordului de parteneriat nr. AD.36558 din 04.03.2013

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 53 din 24 Martie 2016

privind preluarea în proprietatea municipiului Câmpia Turzii a imobilului teren înscris în CF nr. 53923 Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 52 din 24 Martie 2016

privind aprobarea iniþierii procedurii de închiriere a pãºunilor aflate în proprietatea privatã a municipiului Câmpia Turzii, disponibile pentru anul 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 51 din 24 Martie 2016

privind asocierea între municipiul Câmpia Turzii, Asociaþia P.A.Z.I.A ºi S.C. Formare Profesionalã a Adulþilor S.R.L. ºi Inflinþarea Asociaþiei "Grupul de Acþiune Localã Arieºul"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 50 din 24 Martie 2016

privind auditul statutar la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 49 din 24 Martie 2016

privind modificarea Regulamentului de funcþionare a Parcului Industrial Câmpia Turzii precum ºi a Caietului de sarcini privind procedura de selecþie a rezidenþilor în vederea atribuirii dreptului de folosinþã asupra unor parcele situate în perimetrul Parcului Industrial Câmpia Turzii
Joi, 26 Aprilie 2018
vizitator: 54.80.185.137