Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 67 din 27 Mai 2015

aprobarea contului anual de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 66 din 27 Mai 2015

aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2014 ale SC Domeniul Public Campia Turzii SA

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 65 din 27 Mai 2015

aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2014 ale SC Compania de Salubritate Campia Turzii SA

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 64 din 27 Mai 2015

privind modificarea încadr?rii unor str?zi din Municipiul Câmpia Turzii, prin recalcularea punctajului pe baza criteriilor stabilite prin HCL nr. 39/2009, ca urmare a solicit?rii contribuabililor

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 63 din 27 Mai 2015

privind aprobarea repartizãrii a douã locuinþe pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 62 din 27 Mai 2015

aprobarea majorarii capitalului social al SC TETAROM SA prin aport in natura

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 61 din 27 Mai 2015

modificarea structurii organizatorice, organigramei, statului de functii ale Spitalului municipal Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 60 din 27 Mai 2015

privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiþii periculoase sau vãtãmãtoare de muncã, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1) ºi alin. 2) din Anexa nr. 1, capitolul I, lit. B și ale art. 1 alin. 1 și 2 din Anexa nr. 1, capitolul II, lit. L din Legea cadru nr. 284/2010, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 59 din 27 Mai 2015

privind aprobarea Regulamentului de stabilire a metodologiei - cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 republicatã, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personalã ºi contractului de împrumut de folosinþã - cadru

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 58 din 27 Mai 2015

pentru modificarea ºi completarea HCL nr. 31/2013 privind stabilirea sancþiunilor pentru faptele ce constituie contravenþii în domeniul bunei gospodãriri a municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 18 Mai 2015

privind deplasarea unei delegaþii a Municipiului Câmpia Turzii, la Mohacs -Ungaria, în perioada 19.05.2015-24.05.2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 18 Mai 2015

privind aprobarea remuneraþiei reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generalã a Acþionarilor a Societãþii Compania de Apã Arieº SA

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 55 din 18 Mai 2015

privind numirea unui reprezetant în Adunarea Generalã a Acþionarilor S.C. COMPANIA DE APÃ ARIEª S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 54 din 23 Aprilie 2015

privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul/Consiliul Local Câmpia Turzii și Asociația Sportivã Clubul Sportiv Municipal Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 53 din 23 Aprilie 2015

privind aprobarea prelungirii termenului de locaþiune a unor contracte de închiriere

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 52 din 23 Aprilie 2015

privind aprobarea stingerii datoriei Societãþii Sport Club Bose S.R.L. Cluj-Napoca, faþã de ªcoala Gimnazialã ,,Mihai Viteazul” Câmpia Turzii, prin dare în platã

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 51 din 23 Aprilie 2015

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 50 din 23 Aprilie 2015

privind însuºirea documentaþiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr 50743 Câmpia Turzii, aflat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 49 din 23 Aprilie 2015

privind însuºirea documentaþiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 53448 Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 48 din 23 Aprilie 2015

privind însuºirea documentaþiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii, cu nr. top. 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaþã de 17123 mp

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 47 din 23 Aprilie 2015

privind darea în administrarea Spitalului Municipal ,,Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii a unui spaþiu proprietatea Municipiului Câmpia Turzii, în vederea înfiinþãrii unui centru de primiri urgenþe

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 46 din 23 Aprilie 2015

privind aprobarea executiei bugetare de venituri si cheltuieli al Municipiului Campia Turzii pentru trimestrul I 2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 45 din 23 Aprilie 2015

privind aprobarea contractului de parteneriat dintre Consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii și Asociația Centrul de Îngrijire și Asistențã Acoperãmântul Maicii Domnului Turda având ca obiect acordarea de servicii de îngrijire și asistențã în regim rezidential pentru un numãr de 15 vârstnici

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 44 din 23 Aprilie 2015

privind darea în administrarea Spitalului Municipal ,,Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii a unui spaþiu proprietatea municipiului Câmpia Turzii, în vederea înfiinþãrii unui cabinet de pneumologie

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 43 din 23 Aprilie 2015

privind aprobarea taxelor de eliberare a Atestatului de producator și a Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru anul 2015
Sambata, 19 August 2017
vizitator: 54.144.23.12