Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 14 din 14 Ianuarie 2016

privind participarea Unitãþii Administrativ Teritoriale - Municipiul Câmpia Turzii ca membru afiliat la Bursa Românã de Mãrfuri

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 13 din 21 Ianuarie 2016

privind constituirea ipotecii asupra unui bun imobil aparþinând domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii în favoarea ANAF CLUJ, pentru garantarea obligaþiilor fiscale ce urmeazã a fi suplimentar eºalonate de S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂNIPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 12 din 21 Ianuarie 2016

privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în calitatea de membru în Consiliul de Administraþie al Spitalului Municipal "Dr., CORNEL IGNA" Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 11 din 21 Ianuarie 2016

privind revocarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 141 din 22.10.2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 10 din 21 Ianuarie 2016

privind aprobarea documentaþiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 53324 Câmpia Turzii, cu nr. cadastral 53324, în suprafaþã mãsuratã de 10166 mp

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 9 din 21 Ianuarie 2016

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere pentru suprafeþe locative cu destinaþia de locuinþe aflate în proprietatea Municipiului Câmpia Turzii, care înceteazã în anul 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 8 din 21 Ianuarie 2016

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a locuinþelor ANL situate în municipiul Câmpia Turzii, care înceteazã în anul 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 7 din 21 Ianuarie 2016

privind acordarea unor premii persoanelor în vârstã-veterani de rãzboi cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la încheierea celui de al II lea Rãzboi Mondial si a Zilei Veteranilor de rãzboi

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 6 din 21 Ianuarie 2016

privind respingerea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASÃ P+E, str. Luncii, nr. 20, în municipiul CÃMYIA TURZII, jud. Cluj, ºi a Regulamentului Local de Urbanism aferent

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 5 din 21 Ianuarie 2016

privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2012-2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 4 din 8 Ianuarie 2016

privind aprobarea efectuãrii auditului intern la toate societãþile comerciale subordonate Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii precum ºi la orice altã entitate subordonatã acestuia

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 3 din 8 Ianuarie 2016

privind aprobarea modificãrii ºi cumpletãrii Hotãrârii Consiliului Local nr. 176 din 17.12.2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 2 din 8 Ianuarie 2016

privind aprobarea cuantumului chiriei aferentã contractului de locaþiune nr. 58 din 26.11.2012, pe perioada 01.11.2015- 30.10.2020, la valoarea de 5465 lei/lunã

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 1 din 8 Ianuarie 2016

privind acoperirea definitivã a deficitului rezultat la închiderea exerciþiului bugetar al anului 2015 din excedentul bugetului local ºi acoperirea golurilor temporare de casã din excedentul înregistrat ia finele unului 2015 pentru activitãþile finanþate integral din venituri proprii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 176 din 17 Decembrie 2015

privind aprobarea inchirierii prin licitaþie publicã a imobilului înscris în CF nr. 50905-C1-U28 Câmpia Turzii , nr.top. 3071-C1-U24, în suprafaþã de 35 mp, în vederea desfãºurãrii de activitãþi medicale

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 175 din 17 Decembrie 2015

privind aprobarea înregistrãrii ºi transmiterii pe postul local de televiziune TURDA TV a ºedinþelor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 174 din 17 Decembrie 2015

privind preluarea cu platã a documentaþiei PUZ, întocmitã în scopul dezvoltãrii zonei “La Trei Lacuri” într-o zonã de agrement cu potenþial turistic

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 173 din 17 Decembrie 2015

privind înlocuirea anexei nr. 3 la H.C.L. nr 143 din 19.11.2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 172 din 17 Decembrie 2015

privind aprobarea unor mãsuri de funcþionare a ASOCIAÞIEI "POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEª-PAZIA"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 171 din 17 Decembrie 2015

privind aprobarea “Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Câmpia Turzii pe perioada 2015 - 2020”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 170 din 17 Decembrie 2015

privind completarea Anexei la H.C.L. nr. 129/17.10.2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare al Primãriei Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 169 din 17 Decembrie 2015

privind aprobarea Contractului de sponsorizare între Municipiul Câmpia Turzii și S.C. LSS CONSULTING S.R.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 168 din 17 Decembrie 2015

privind aprobarea Convenþiei pentru stabilirea graficului de eºalonare a sumelor de bani reprezentând redevența de restituit în Fondul IID - Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 167 din 17 Decembrie 2015

privind aprobarea reþelei unitãþilor de învãþãmânt care va funcționa pe raza Municipiul Câmpia Turzii, în anul ºcolar 2016-2017

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 166 din 17 Decembrie 2015

privind desemnarea persoanelor care sã elaboreze raportul anual privitor la activitatea societãților comerciale aflate sub tutela Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011
Duminica, 21 Ianuarie 2018
vizitator: 54.82.57.154