Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 117 din 25 Septembrie 2014

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “DESFIINÞARE PARÞIALÃ ªI EXTINDERE SEDIU TAXE ªI IMPOZITE LOCALE” în mun. Câmpia Turzii, str. Laminoriºtilor, nr. 29, jud. Cluj ºi a Regulamentului Local de Urbanism aferent

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 116 din 25 Septembrie 2014

privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 115 din 18 Septembrie 2014

privind modificarea ºi completarea Organigramei ºi a Statului de functii ale Spitalului Municipal “dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 114 din 18 Septembrie 2014

privind inlocuirea din calitatea de membru în Adunarea Generalã la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “APA VAII ARIESULUI” ºi desemnarea unui nou membru.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 113 din 18 Septembrie 2014

privind aprobarea unor mãsuri de funcþionare a ASOCIAÞIEI “ POLUL AGRO-ZOOTEHNICINDUSTRIAL ARIEª-PAZIA”

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 112 din 18 Septembrie 2014

Privind aprobarea infiintarii S.C“PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII” S.R.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 111 din 18 Septembrie 2014

Privind aprobarea repartizãrii a douã locuinþe pentru tineri destinate închirierii în municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2014

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 110 din 18 Septembrie 2014

Privind aprobarea colaborarii si a protocolului de colaborare dintre municipiul Campia Turzii,prin Consiliul local si Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (prescurtat A.A.D.R.)

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 109 din 18 Septembrie 2014

privind aprobarea strãmutãrii ,,Bisericii de lemn Ghiriº-Arieº” de pe teritoriul administrativ al comunei Cãlãraºi pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 108 din 18 Septembrie 2014

Privind: înfiinþarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate; aprobarea modalitãþii de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate; aprobarea documentaþiei de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de transport public local de cãlãtori prin curse regulate; numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, prezentate în cazul procedurii de licitaþie publicã deschisã ºi de negociere directã

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 107 din 21 August 2014

privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 106 din 21 August 2014

privind realocarea unor sume din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exerciþiului bugetar aferent anului 2013

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 105 din 21 August 2014

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii "Reabilitare clãdire Prima ªcoalã Româneascã 1879" din Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 104 din 21 August 2014

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învãþãmântul preuniversitar în unitãþile ºcolare din municipiului Câmpia Turzii pentru anul ºcolar 2014-2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 103 din 21 August 2014

privind atribuirea denumirii de SPITALUL MUNICIPAL "DR.CORNEL IGNA" CÂMPIA TURZII, spitalului din municipiu

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 102 din 21 August 2014

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciului Public de Salubrizare al Judeþului Cluj ºi mandatarea domnului Radu Ioan HANGA – Primarul Municipiului Câmpia Turzii pentru a vota Strategia de Dezvoltare a Serviciului Public de Salubrizare al Judeþului Cluj în Adunarea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã ECO-METROPOLITAN Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 101 din 21 August 2014

privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al judeþului Cluj ºi mandatarea domnului Radu Ioan HANGA – Primarul Municipiului Câmpia Turzii pentru a vota Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al judeþului Cluj, în Adunarea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã ECO-METROPOLITAN Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 100 din 21 August 2014

privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea soluþiei optime de delegare a serviciului de colectare ºi transport al deºeurilor în judeþul Cluj ºi mandatarea domnului Radu Ioan HANGA – Primarul Municipiului Câmpia Turzii pentru a vota Studiul de oportunitate pentru fundamentarea soluþiei optime de delegare a serviciului de colectare ºi transport al deºeurilor în judeþul Cluj, în Adunarea Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã ECO-METROPOLITAN Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 99 din 21 August 2014

privind aprobarea modificãrii schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiþiilor ºi susþinerea dezvoltãrii economice a Municipiului Câmpia Turzii aprobatã prin Hotãrârea Consiliului local municipal Câmpia Turzii nr. 18/2012

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 98 din 21 August 2014

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Câmpia Turzii–persoane juridice care beneficiazã potrivit HCL nr.107/22.08.2013 ºi HCL 138/28.11.2013 de scutiri de la plata majorãrilor de întârziere aferente impozitelor ºi taxelor locale, chiriilor ºi redevenþelor prevãzute la art.125 alin. (1) ºi alin. (2), lit."d" din OG nr. 92/2003

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 97 din 21 August 2014

privind alegerea viceprimarului Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 96 din 21 August 2014

privind schimbarea din functie a viceprimarului Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 95 din 17 Iulie 2014

privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 94 din 17 Iulie 2014

privind aprobarea execuþiei Bugetului de venituri ºi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii la semestrul I 2014

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 93 din 17 Iulie 2014

privind aprobarea modificãrii Hotãrârii Consiliului Local nr. 43 din 17.04.2014
Vineri, 24 Martie 2017
vizitator: 54.204.253.227