Campia Turzii, Laminoriºtilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
cautã H.C.L.

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 92 din 23 Iulie 2015

privind actualizarea Procedurii de acordare a unor înlesniri la plata obligaþiilor bugetare conform art. 125 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, privind Codul de Procedurã Fiscalã, pentru persoane fizice care beneficiazã de eºalonãri ale obligațiilor bugetare ºi scutiri la plata majorãrilor de întârziere, potrivit HCL nr.107/22.08.2013

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 91 din 23 Iulie 2015

pentru instituirea taxei speciale pentru salubrizare în municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 90 din 23 Iulie 2015

pentru aprobarea contractului de mandat privind exercitarea atribuþiilor de organizare ºi conducere a SC Parc Industrial Câmpia Turzii SRL

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 89 din 23 Iulie 2015

privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Campia Turzii pentru trim I 2015

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 88 din 23 Iulie 2015

privind modificarea excedentului bugetar aferent anului 2014

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 87 din 23 Iulie 2015

privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Campia Turzii pentru anul 2015

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 86 din 23 Iulie 2015

privind majorarea capitalului social ºi modificarea actului constitutiv al SC Parc Industrial Câmpia Turzii SRL

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 85 din 23 Iulie 2015

privind aprobarea situaþiei terenurilor disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii destinate atribuirii în folosinþã gratuitã în vederea construirii de locuinþe proprietate personalã, în condiþiile Legii nr. 15/2003 ºi a listei privind ordinea de prioritate pentru atribuirea în folosinþã a terenurilor destinate construirii de locuinþe proprietate personalã în municipiul Câmpia Turzii, în condiþiile Legii nr. 15/2003, pentru anul 2015

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 84 din 23 Iulie 2015

privind aprobarea transmiterii în folosinþã gratuitã, cãtre Compania Naþionalã de Investiþii S.A, a unui teren în suprafaþã de 4320 mp, în vederea construirii unui bazin didactic de înot

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 83 din 23 Iulie 2015

privind aprobarea planului de reorganizare financiara a SC Compania de Salubritate Campia Turzii SA

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 82 din 8 Iulie 2015

privind aprobarea componenþei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului ºi Urbanism (C.T.A.T.U.) a municipiului Câmpia Turzii ºi a Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare a C.T.A.T.U.

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 81 din 18 Iunie 2015

privind insusirea raportului de evaluare nr.5082/21.05.2015, numirea unei comisii de negociere in vederea incheierii unui contract de dare in plata cu societatea Industria Sarmei Campia Turzii SA, stabilirea negocierii si aprobarea incheierii contractului de dare in plata in conditiile stabilite

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 80 din 18 Iunie 2015

privind aprobarea rectyificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Campia Turzii

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 79 din 18 Iunie 2015

privind aprobarea tranmsmiterii in administrarea SC PARC INDUSTRIAL SRL a imobilului inscris in CF nr. 51484 Campia Turzii si a Regulamentului de Functionare a Parculuyi Industrial Campia Turzii

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 78 din 18 Iunie 2015

privind retragerea dreptului de folosinþã gratuitã asupra unui teren atribuit în temeiul Legii nr. 15 /2003, domnului Galdãu Horea Iancu

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 77 din 18 Iunie 2015

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea REPARCELARE TEREN pentru CONSTRUIRE LOCUINÞE INDIVIDUALE, str. George ENESCU , nr. 21-21E , în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj ºi a Regulamentului Local de Urbanism aferent

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 76 din 18 Iunie 2015

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINÞE TIP DUPLEX ªI GARAJ AUTO, str. Cucului, nr. 27, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj ºi a Regulamentului Local de Urbanism aferent

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 75 din 18 Iunie 2015

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINÞE INDIVIDUALE, str. Iancu JIANU , nr. 29-31, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj ºi a Regulamentului Local de Urbanism aferent

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 74 din 18 Iunie 2015

privind aprobarea Studiului de fezabilitate ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii “ANSAMBLUL WOODEN CHURCH PARK” din Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 73 din 18 Iunie 2015

privind luarea la cunoºtinþã despre renunþarea la funcþia de reprezentant în Adunarea Generalã a Acționarilor la S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. a d-nului Soporan Adrian Ioan ºi numirea unui nou reprezentant

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 72 din 27 Mai 2015

privind aprobarea ACTULUI ADIÞIONAL la contractul de delegare a serviciului public de salubrizare, aprobat prin HCL nr. 75/2008

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 71 din 27 Mai 2015

privind întocmirea planurilor de reorganizare și redresare financiarã a S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. ºi S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 70 din 27 Mai 2015

privind punerea la dispoziție a unui spațiu din incinta Palatului Cultural ,,IONEL FLOAªIU” (sala de șah), Centrului Pentru Promovarea Afacerilor din cadrul Proiectului “VEST-NORD-VEST STARTUP – PROMOVAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ȘI FINANȚAREA TINERILOR ÎNTREPRINZÃTORI”, beneficiar Municipiul Câmpia Turzii conform Contract nr. POSDRU/ 176/3.1/S/150868

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 69 din 27 Mai 2015

privind numirea unui nou administrator ºi modificarea actului constitutiv al SC Parc Industrial Câmpia Turzii SRL

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 68 din 27 Mai 2015

privind aprobarea repatizãrii unei locuinþe din fondul locativ al Municipiului Câmpia Turzii, în vederea închirierii, doamnei Murãºan Malvina
Luni, 29 August 2016
vizitator: 23.20.221.218
Page Rank Check