Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 34 din 29 Februarie 2016

privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2016 ºi modificarea listei de investiþii aferentã

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 33 din 17 Februarie 2016

privind aprobarea protocoalelor de colaborare dintre Municipiul/Consiliul Local Câmpia Turzii, Asociaþia Sportivã Clubul Sportiv Municipal Câmpia Turzii ºi Asociaþia Clubul Sportiv Industria Sârmei 1921 Câmpia Turzii ºi a contractelor de finanþare aferente

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 32 din 17 Februarie 2016

privind aprobarea completãrii ºi modificãrii HCL Câmpia Turzii nr. 13 din 21.01.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 31 din 11 Februarie 2016

privind completarea inventarului bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 30 din 11 Februarie 2016

privind transmiterea dreptului de administrare, în favoarea Judeþului Cluj asupra terenului înscris în CF nr. 53902 Câmpia Turzii, în suprafaþã de 7302 mp, în vederea realizãrii obiectivului de investiþii „inchidere ºi ecologizare depozit de deºeuri urban neconform din municipiul Câmpia Turzii"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 29 din 11 Februarie 2016

privind aprobarea modificãrii contractului de închiriere nr. 5301 din 07.04.2009

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 28 din 11 Februarie 2016

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 205/01/2463 din 27.05.2008 ºi tarifului de închiriere a spaþiilor proprietatea Telekom România Communications S.A., utilizate de Serviciul Public Local de Evidenþei a Persoanelor Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 27 din 11 Februarie 2016

privind aprobarea Studiului de fezabilitate ºi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiþii "MODERNIZAREA STRADA LIVEZII, PANÃ LA ZONA DE AGREMENT 3 LACURI, STRADA TEILOR ªI STRADA TARNAVELOR- TRONSOANE NEASFALTATE", din Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 26 din 11 Februarie 2016

privind modificarea ºi completarea Organigramei, numãrului de personal ºi a Statului de funcþii ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii ºi ale serviciilor publice de interes local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 25 din 11 Februarie 2016

privind aprobarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A. pe anul 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 24 din 11 Februarie 2016

privind aprobarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. pe anul 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 23 din 11 Februarie 2016

privind aprobarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli al S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A. pe anul 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 22 din 11 Februarie 2016

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru accesul rezidenþilor în PARCUL INDUSTRIAL CAMPIA TURZII

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 21 din 11 Februarie 2016

privind desemnarea Comisiei de selecþie a membrilor Consiliului de Administraþie al S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 20 din 11 Februarie 2016

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat Intre Spitalul Municipal "Dr.Conel Igna" Câmpia Turzii ºi Spitalul Municipal Turda

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 19 din 2 Februarie 2016

privind aprobarea documentaþiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 51484 Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 18 din 2 Februarie 2016

privind modificarea ºi completarea Regulamentului de funþionare a SC PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII SA precum ºi modificarea HCL nr. 79 din 18.06.2015 ºi HCL nr. 90 din 23.07.2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 17 din 2 Februarie 2016

privind aprobarea preþurilor de închiriere a locurilor publice, a spaþiilor ºi terenurilor aparþinând domeniului public sau privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 16 din 2 Februarie 2016

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Campia Turzii pe anul 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 15 din 2 Februarie 2016

privind aprobarea utilizãrii excedentului bugetului local ºi al activitãþilor autofinanþate rezultat la închiderea exerciþiului bugetar aferent anului 2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 14 din 14 Ianuarie 2016

privind participarea Unitãþii Administrativ Teritoriale - Municipiul Câmpia Turzii ca membru afiliat la Bursa Românã de Mãrfuri

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 13 din 21 Ianuarie 2016

privind constituirea ipotecii asupra unui bun imobil aparþinând domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii în favoarea ANAF CLUJ, pentru garantarea obligaþiilor fiscale ce urmeazã a fi suplimentar eºalonate de S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂNIPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 12 din 21 Ianuarie 2016

privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în calitatea de membru în Consiliul de Administraþie al Spitalului Municipal "Dr., CORNEL IGNA" Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 11 din 21 Ianuarie 2016

privind revocarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 141 din 22.10.2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 10 din 21 Ianuarie 2016

privind aprobarea documentaþiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 53324 Câmpia Turzii, cu nr. cadastral 53324, în suprafaþã mãsuratã de 10166 mp
Vineri, 24 Martie 2017
vizitator: 54.204.253.227