Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 108 din 22 Iunie 2016

privind validarea mandatelor consilierilor locali declarati alesi la data de 5 iunie 2016 in Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 107 din 22 Iunie 2016

privind aprobarea componentei numerice si alegerea nominala a membrilor Comisiei de validare pentru mandatul 2016 - 2020

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 106 din 2 Iunie 2016

privind modificarea Programului cultural pentru anul 2016, respectiv anexa la HCL nr. 66 din 31.03.2016 ºi a Programului activitãtilor Centrului Cultural, respectiv anexa 1/17 din HCL nr.16 din 02.02.2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 105 din 2 Iunie 2016

privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri si eheituieli al Municipiului Cãmpia Turzii pe anul 2016 si modificarea listelor de investiþii aferente

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 104 din 2 Iunie 2016

privind aprobarea mandatului special acordat reprezentantului Municiplului Câmpia Turzii Adunarea Generalã a Acþionarilor a Societãþii Compania de Apã Arieº S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 103 din 26 Mai 2016

privind aprobarea Acordul de parteneriat dintre Municipiul Campia Turzii ºi Asociaþia Voluntarã „Castel Banffy"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 102 din 26 Mai 2016

privind modificarea valorilor de inventar a unor bunuri care aparþin domeniul public al municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 101 din 26 Mai 2016

privind aprobarea concesionãrii directe a unui teren suprafaþã de 192 mp, proprietatea municipiului Câmpia Turzii, in favoarea domnului Pintilie Cornel

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 100 din 26 Mai 2016

privind aprobarea modificãrii Hotãrârli Consillului Local nr. 147 din 19.11.2015

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 99 din 26 Mai 2016

privind insuºirea documentaþiei cadastrale privind dezmembrarea inscris în CF nr. 54002 Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 98 din 26 Mai 2016

privind Insuºirea documentaþiei cadastrale privind dezmembrarea inscris în CF nr. 52083 Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 97 din 26 Mai 2016

privind insuºirea documentaþiei cadastrale privind dezmembrarea irnobilului InscrisIn CF nr. 50544 Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 96 din 26 Mai 2016

privind insusirea documentaþiei cadastrale privind dezmembrarea inscris in CF nr. 411 Ghiris-Sâncrai cu nr. top. 200/7/21/5/1 ºi inscrierea dreptului dc proprietate publicã al rnunicipiului Câmpia Turzii asupra unor construcþii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 95 din 26 Mai 2016

pcntru modificarea si completarea HCL nr.72/2014, pentru aprobarea stingerii creanþei garantate si stingerea parþialã a creanþelor bugetare pe care le are muncipiul Câmpia Turzii împotriva S.C. Industria Sãrmei Câmpia Turzii S.A., prin dare în platã

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 94 din 26 Mai 2016

privind aprobarea Situaþiilor financiare anuale aferente anului 2015 ale S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 93 din 26 Mai 2016

privind aprobarea Situatiilor financiare anuale aferente anului 2015 ale S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 92 din 26 Mai 2016

privind aprobarea Situaþiilor financiare anuale aferente anului 2015 ale S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 91 din 26 Mai 2016

privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri si cheltuieli al Campia Turzii pe anul 2016 si modificarea listei de investiþii aferentã

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 90 din 26 Mai 2016

privind aprobarea Acordului dc parteneriat incheiat cu IIRCCF

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 89 din 26 Mai 2016

privind aprobarea Programului "ªcoalã dupã ºcoalã" pentru elevii din Invãtãmântul primar din Municipiul Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 88 din 26 Mai 2016

privind modificarea anexelor 4.1 ºi 4.10 la Regulamentul privind organizarea ºi desfãºurarea activitãþilor de transport persoane in regim de taxi, de transport mãrfuri sau bunuri in regim de taxi, de transport in regim de inebiriere, de dispecerat taxi in municipiul Câmpia Turzii, a Contractului de atribuire in gestiune delegatã a serviciului de transport in regim de taxi ºi a Caietului de sarcini privind efectuarea activitãþilor de transport in regim dc taxi de dispecerat, aprobat prin H.C.L.nr.2/2012

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 87 din 26 Mai 2016

privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Filip Remus, ca urmarea decesului acestuia ºi declararea ca vacant a locului de consilier local

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 86 din 19 Mai 2016

privind aprobarea mandatului special acordat reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generalã a Acþionarilor Societãþii Compania de Apã Arieº S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 85 din 21 Aprilie 2016

privind aprobarea repatizãrii pe o perioadã de 4 luni a unei locuinþe de necesitate din fondul locativ al municipiului Câmpia Turzii, în vederea închirierii, doamnei David Ioana

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 84 din 21 Aprilie 2016

aprobarea stingerii parþiele a creanþelor bugetare pe care Municipiul Cîmpia Turzii le are împotriva S.C. INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII S.A., prin dare în platã, respectiv transferul de la debitor la creditor a dreptului de proprietate ºi a posesiei asupra unor bunuri imobile- teren ºi construcþii
Luni, 26 Iunie 2017
vizitator: 54.146.18.105