Campia Turzii, Laminoriºtilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
cautã H.C.L.

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 25 din 11 Februarie 2016

privind aprobarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A. pe anul 2016

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 24 din 11 Februarie 2016

privind aprobarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli al S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. pe anul 2016

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 23 din 11 Februarie 2016

privind aprobarea Bugetului de Venituri ºi Cheltuieli al S.C. DOMENIUL PUBLIC CAMPIA TURZII S.A. pe anul 2016

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 22 din 11 Februarie 2016

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru accesul rezidenþilor în PARCUL INDUSTRIAL CAMPIA TURZII

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 21 din 11 Februarie 2016

privind desemnarea Comisiei de selecþie a membrilor Consiliului de Administraþie al S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 20 din 11 Februarie 2016

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat Intre Spitalul Municipal "Dr.Conel Igna" Câmpia Turzii ºi Spitalul Municipal Turda

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 19 din 2 Februarie 2016

privind aprobarea documentaþiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 51484 Câmpia Turzii

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 18 din 2 Februarie 2016

privind modificarea ºi completarea Regulamentului de funþionare a SC PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII SA precum ºi modificarea HCL nr. 79 din 18.06.2015 ºi HCL nr. 90 din 23.07.2015

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 17 din 2 Februarie 2016

privind aprobarea preþurilor de închiriere a locurilor publice, a spaþiilor ºi terenurilor aparþinând domeniului public sau privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2016

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 16 din 2 Februarie 2016

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Campia Turzii pe anul 2016

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 15 din 2 Februarie 2016

privind aprobarea utilizãrii excedentului bugetului local ºi al activitãþilor autofinanþate rezultat la închiderea exerciþiului bugetar aferent anului 2015

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 14 din 14 Ianuarie 2016

privind participarea Unitãþii Administrativ Teritoriale - Municipiul Câmpia Turzii ca membru afiliat la Bursa Românã de Mãrfuri

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 13 din 21 Ianuarie 2016

privind constituirea ipotecii asupra unui bun imobil aparþinând domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii în favoarea ANAF CLUJ, pentru garantarea obligaþiilor fiscale ce urmeazã a fi suplimentar eºalonate de S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂNIPIA TURZII S.A.

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 12 din 21 Ianuarie 2016

privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în calitatea de membru în Consiliul de Administraþie al Spitalului Municipal "Dr., CORNEL IGNA" Câmpia Turzii

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 11 din 21 Ianuarie 2016

privind revocarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 141 din 22.10.2015

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 10 din 21 Ianuarie 2016

privind aprobarea documentaþiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 53324 Câmpia Turzii, cu nr. cadastral 53324, în suprafaþã mãsuratã de 10166 mp

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 9 din 21 Ianuarie 2016

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere pentru suprafeþe locative cu destinaþia de locuinþe aflate în proprietatea Municipiului Câmpia Turzii, care înceteazã în anul 2016

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 8 din 21 Ianuarie 2016

privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a locuinþelor ANL situate în municipiul Câmpia Turzii, care înceteazã în anul 2016

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 7 din 21 Ianuarie 2016

privind acordarea unor premii persoanelor în vârstã-veterani de rãzboi cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la încheierea celui de al II lea Rãzboi Mondial si a Zilei Veteranilor de rãzboi

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 6 din 21 Ianuarie 2016

privind respingerea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASÃ P+E, str. Luncii, nr. 20, în municipiul CÃMYIA TURZII, jud. Cluj, ºi a Regulamentului Local de Urbanism aferent

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 5 din 21 Ianuarie 2016

privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2012-2016

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 4 din 8 Ianuarie 2016

privind aprobarea efectuãrii auditului intern la toate societãþile comerciale subordonate Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii precum ºi la orice altã entitate subordonatã acestuia

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 3 din 8 Ianuarie 2016

privind aprobarea modificãrii ºi cumpletãrii Hotãrârii Consiliului Local nr. 176 din 17.12.2015

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 2 din 8 Ianuarie 2016

privind aprobarea cuantumului chiriei aferentã contractului de locaþiune nr. 58 din 26.11.2012, pe perioada 01.11.2015- 30.10.2020, la valoarea de 5465 lei/lunã

 •  Hotãrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 1 din 8 Ianuarie 2016

privind acoperirea definitivã a deficitului rezultat la închiderea exerciþiului bugetar al anului 2015 din excedentul bugetului local ºi acoperirea golurilor temporare de casã din excedentul înregistrat ia finele unului 2015 pentru activitãþile finanþate integral din venituri proprii
Marti, 21 Februarie 2017
vizitator: 54.163.164.67
Page Rank Check