Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
caut H.C.L.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 60 din 24 Martie 2016

privind aprobarea atribuirii în folosinþã cu titlu gratuit în favoarea Parohiei Ortodoxe Câmpia Turzii IV, a terenului înscris în CF nr. 53610 Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 59 din 24 Martie 2016

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii a imobilului situat în Câmpia Turzii, strada Vasile Goldiº nr. 6

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 58 din 24 Martie 2016

privind diminuarea suprafetei de teren concesionatã prin contractul de concesiune nr. 3696 din 01.08.1996

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 57 din 24 Martie 2016

privind aprobarea închirierii prin licitaþie publicã a spaþiilor din incinta fostei Centrale Termicã nr. 5, situatã pe str. Aviatorilor

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 56 din 24 Martie 2016

privind aprobarea prelungirii pânã la data de 30.09.2016 a protocolului de colaborare cu Asociaþia Centrul de Ecarisaj Turda, Anexa nr. 1 la HCL nr. 13/2014 ºi a tarifelor aferente pentru gestionarea câinilor fãrã stãpân de pe teritoriul Municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 55 din 24 Martie 2016

privind insusirea documentaþiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 54 din 24 Martie 2016

privind aprobarea prelungirii Acordului de parteneriat nr. AD.36558 din 04.03.2013

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 53 din 24 Martie 2016

privind preluarea în proprietatea municipiului Câmpia Turzii a imobilului teren înscris în CF nr. 53923 Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 52 din 24 Martie 2016

privind aprobarea iniþierii procedurii de închiriere a pãºunilor aflate în proprietatea privatã a municipiului Câmpia Turzii, disponibile pentru anul 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 51 din 24 Martie 2016

privind asocierea între municipiul Câmpia Turzii, Asociaþia P.A.Z.I.A ºi S.C. Formare Profesionalã a Adulþilor S.R.L. ºi Inflinþarea Asociaþiei "Grupul de Acþiune Localã Arieºul"

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 50 din 24 Martie 2016

privind auditul statutar la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 49 din 24 Martie 2016

privind modificarea Regulamentului de funcþionare a Parcului Industrial Câmpia Turzii precum ºi a Caietului de sarcini privind procedura de selecþie a rezidenþilor în vederea atribuirii dreptului de folosinþã asupra unor parcele situate în perimetrul Parcului Industrial Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 48 din 24 Martie 2016

privind majorarea capitalului social al S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 47 din 24 Martie 2016

privind aprobarea ATRIBUIRII DE DENUMIRI UNOR STRÃZI din municipiul Câmpia Turzii, judeþul Cluj

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 46 din 24 Martie 2016

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea MODIFICARE AMPLASARE LOCUINÞÃ FAÞÃ DE LIMITELE LATERALE ALE PARCELEI STABILITE PRIN C.U. NR. 80/14.07.2015 în jud. Cluj, mun. Câmpia Turzii, str. TEILOR, nr. 39 C

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 45 din 24 Martie 2016

privind aprobarea cuantumului contribuþiei pãrinþilor pentru copiii care frecventeazã Centrul de Educaþie Timpurie Antepreºcolarã în anul 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 44 din 24 Martie 2016

privind aprobarea Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare a Comisiei Sociale

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 43 din 24 Martie 2016

privind aprobarea modalitãþilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educaþionale sub forma tichetelor sociale în conformitate cu prevederile Legii nr.248/2015 privind stimularea participãrii la invãþãmântul preºcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 42 din 24 Martie 2016

privind deplasarea unei delegaþii a Municipiului Câmpia Turzii, la Mohacs - Ungaria, în perioada 20 - 22 mai 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 41 din 24 Martie 2016

privind aprobarea rectificãrii Bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2016 si modificarea listei de investiþii aferentã

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 40 din 24 Martie 2016

privind aprobarea utilizãrii excedentului rezultat Ia închiderea exerciþiului bugetar aferent anului 2015 pentru acoperirea golului temporar de casã pentru activitãþile finanþate integral din venituri proprii gestionate de Grãdiniþa Lumea Prichindeilor, Grãdiniþa Pinocchio ºi ªcoala Gimnazialã Mihai Viteazul Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 39 din 24 Martie 2016

privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de functionare / autorizatiei operatorilor economici care desfãºoarã activitãþi de comercializare a produselor ºi serviciilor de piaþã, inclusiv cele de alimentatie publicã pe raza municipiului Câmpia Turzii

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 38 din 24 Martie 2016

privind aprobarea unui numãr de 4 autorizaþii taxi care vor fi atribuite pentru transportul de persoane în regim de taxi ºi declanºarea procedurii de atribuire în gestiune delegatã a serviciului de transport persoane în regim de taxi ºi atribuirea autorizaþiilor taxi

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 37 din 24 Martie 2016

privind aprobarea unor mãsuri de funcþionare a Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2016

 •  Hotrirea Consiliului Local Campia Turzii nr. 36 din 29 Februarie 2016

privind aprobarea modificãrii Anexei nr. 2 la Hotãrârea Consiliului Local nr. 161 din 17.12.2015
Luni, 01 Mai 2017
vizitator: 54.224.207.13