Campia Turzii, Laminoristilor 2, cod 405100
Tel. +40 264 368 001 ; +40 264 368 002 ; fax +40 264 365467
primaria@campiaturzii.ro
SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA


SEFUL SERVICIULUI

- este functionar public cu functie publica de conducere, subordonat secretarului si primarului si are in subordine personalul serviciului

Colaboreaza:

- cu toate compartimentele din cadrul aparatului consiliului local si cu serviciile publice municipale pentru elaborarea proiectelor de hotarari in domeniu si consultanta de specialitate

- cu Serviciul Audit pentru realizarea masurilor propuse in planul de audit

- cu Serviciul Resurse Umane, Salarizare pentru promovarea strategiilor economice si de personal, pentru comunicate de presa etc.

- cu Directia economica : fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli la compartimentele pe care le coordoneaza, in functie de specificul lor

- cu Serviciul Amenajarea teritoriului si Urbanism pentru promovarea unor proiecte de hotarari, incheierea contractelor de concesionare, organizarea licitatiilor,

Atributiile sefului de serviciu:

- Coordoneaza activitatea Serviciului Administratie Publica Locala, care este compartimentul de specialitate al Consiliului local municipal prin care se sigura indeplinirea sarcinilor.

- Urmareste inregistrarea actelor, expedierea corespondentei si urmarirea rezolvarii in termen a actelor ce apartin directiei.

- Avizeaza actele emise de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala

- Participa la lucrarile comisiei de aplicare a Legii nr. 18/1991, si avizeaza actele intocmite de catre aceasta.

- Participa la lucrarile comisiei de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr.20/2001

- Rezolva problemele curente ale serviciului, precum si sarcinile primite sau ivite pe parcurs.

- Coordoneaza activitatea juridica, contencios, administrativ la care urmareste:

- avizarea juridica a contractelor la care Consiliul local, prin executiv este parte

- asigura prelucrarea legislatiei cu personalul din aparatul propriu si al unitatilor aflate sub autoritatea Consiliului local municipal;

- urmareste rezolvarea reclamatilor, sesizarilor, cererilor adresate serviciului sau repartizate, asigurand aplicarea corecta a dispozitiilor legale.

- Coordoneaza compartimentul agricol prin care urmareste completarea, aducerea la zi si inscrierea corecta a datelor in Registrul agricol, precum si raspunde de organizarea si depunerea declaratiilor anuale, la termenele stabilite prin lege

- Propune promovarea sau sanctionarea salariatilor din cadrul serviciului.

- Sustine in comisiile de specialitate al Consiliului Local materialele propuse pentru dezbatere in sedinta de Consiliu Local si raspunde interpelarilor consilierilor locali.

- Raspunde de pastrarea secretului in problemele serviciului

- Raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei in cadrul serviciului

- Raspunde de tinerea corecta a evidentei corespondentei pe serviciu.

- Raspunde de raportari lunare, trimestriale si anuale legate de probleme juridice.

- Raspunde de hotararile si dispozitiile notificate de Prefectura judetului Cluj.

- indeplineste si alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici

Competenta:

-semnarea actelor interne elaborate de catre serviciu, precum si a actelor care ies din institutie,impreuna cu conducatorul institutiei, care nu implica financiar sau juridic institutia

Serviciul Administratie Publica Locala are ca principale activitati urmatoarele:

-Activitati privind registrul agricol;

-Activitati privind Compartimentul de Informare a Cetatenilor.

-Asistenta juridica a Primariei

-Alte activitati.

ACTIVITATILE PRIVIND REGISTRUL AGRICOL.

Cuprinde:

-intocmirea si tinerea la zi a registrului agricol care constituie documentul oficial de evidenta primara pe formularul aprobat,prin inscrierea datelor anuale ale gospodariilor populatiei;

-efectuarea operativa a transcrierilor de animale in registrul unic de transcriere;

-elibereaza certificatele de producatori agricoli in baza de date inscrise in registrul agricol;

-elibereaza adeverinte persoanelor care beneficiaza de dispozitiile legii privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala,respectiv daca au sau nu teren in evidenta registrului agricol;

-comunica cu alte primarii privind vanzarea-cumpararea de animale;

-elibereaza bilete de proprietate a animalelor pentru vanzarea lor;

-elibereaza adeverinte pentru cetatenii care urmeaza sa beneficieze de prevederile Legii nr.247/2005;

-tine la zi evidenta pasunilor municipiului,repartizarea acestora si nivelul taxelor de pasunat;

-tine la zi evidenta terenurilor agricole proprietatea statului(dupa definitivarea aplicarii Legii nr.247/2005).

ACTIVITATILE PRIVIND BIROUL DE INFORMARE A CETATENILOR.

Compartimentul de informare a cetatenilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului local al Municipiului Campia Turzii asigura indeplinirea sarcinilor cu privire la:

-efectuarea operatiunile de registratura pentru intreaga corespondenta a institutiei : primeste inregistreaza, repartizeaza , descarca pe baza nomenclatorului si expediaza toate documentele care sunt primite sau emise de institutie ;

-primirea , inregistrarea , urmarirea si solutionarea la termen a raspunsurilor efectuate de compartimentele de specialitate cu privire la sesizari , reclamatii si petitii transmise de Guvernul Romaniei , Senat , Camera Deputatilor , Parlament , Prefectura Judetului Cluj , Consiliul Judetean;

-primirea si inregistrarea corespondentei cu regim special ;

-tinerea evidentei actelor cu termen si urmareste rezolvarea acestora in termen stabilit ( de lege , sau prin rezolutia primarului );

-gestionarea timbrelor postale necesare desfasurarii corespondentei ;

-pastrarea stampilelor primar , primaria , si amprenta semnatura primar si raspunde pentru corecta aplicare a acestora ;

-intocmirea si eliberarea autorizatiilor de nunta ;

-eliberarea actelor si la descarcarea lor conform nomenclatorului institutiei pe baza indicativelor si a termenelor de pastrare ,mentionat pe fiecare document care este elaborat de compartimentul de specialitate (nu primeste acte care nu vor avea inscris pe ele indicativul din nomenclator);

-asigurarea modelelor de formulare tip de cereri de informatii si reclamatii administrative ;

-studierea si aplicarea legislatiei in domeniu activitatii pe care o desfasoara;

inregistrarea si tinerea evidentei monitoarelor oficiale ( registru special);

-efectuarea lucrarilor de multiplicare a documentelor pentru corecta repartizare a acestora pe baza rezolutiei data de primar;

-asigurarea informarii cetatenilor cu privire la modul de lucru , atributiile si competentele Primariei si Consiliului Local : actele necesare care trebuie depuse pentru solutionarea cererilor cetatenilor a sesizarilor ,reclamatiilor si petitiilor precum si termenii de solutionare a acestora;

-informatiile generale pe care trebuie sa le furnizeze cetatenilor despre atributiile si competentele altor institutii ;

-indosarierea si predarea la arhiva institutiei , in conditiile legii a corespondentei remisa de secretar , sef serviciu administratie locala , sef birou CIC , precum si corespondenta proprie;

-primirea si prezintarea documentelor de la compartimentele institutiei pentru mapa de semnaturi la primar,secretar,viceprimar-dar numai pe acelea care sunt semnate la intocmit, sef serviciu sau birou, control preventiv,juridic s.a.- ex.comisii ;

-asigura buna desfasurare a relatiilor publice

-asigurarea tehnoredactarii documentelor incredintate de catre secretar , sef serviciu administratie locala si sef birou CIC ;

-colaborarea si participarea la activitati comune cu alte servicii functionale din cadrul primariei;

ACTIVITATILE PRIVIND COMPATIMENTUL DE ASISTENTA JURIDICA.

Compartimentul de Asistenta Juridica are in competenta urmatoarele atributii:

-Asigura asistenta juridica compartimentelor aparatului propriu;

-Urmareste aparatia actelor normative si informeaza conducerea Primariei asupra atributiilor ce decurg din acestea;

-Conduce si tine la zi indexul actelor normative;

-Asigura respectarea actelor normative de catre toate compartimentele Consiliului Local si preintampina incalcarea legalitatii;

-Formuleaza cereri de chemare in judecata,intampinari,cereri recoventionale si alte cereri specifice in procedurile litigiilor civile;

-Initiaza cu celelalte compartimente si organe locale de specialitate actiuni de popularizare a legilor;

-Asigura, potrivit legii, reprezentarea unitatii administrativ teritoriale in fata organelor judecatoreti arbitrale precum si raporturile cu persoane juridice si fizice;tine evidenta tuturor cauzelor aflate in curs de judecata;

-Ia masuri necesare pentru realizarea creantelor,obtinerea titlurilor executorii si sprijina executarea acestora;

-Intocmeste,la cerere,proiecte de contracte(inchiriere,concesiune etc.),instructiuni,procese verbale si alte acte cu caracter normativ;

ALTE ACTIVITATI.

-pregatirea si desfasurarea sedintelor de consiliu local;

-conducerea evidentei numerotarii dispozitiilor emise de primar si hotararilor luate de Consiliul local si transmiterea lor;

-evidenta persoanelor condamnate penal si care si-au pierdut drepturile electorale;

-tine evidenta prezentei consilierilor locali la sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului local;

-realizarea sarcinilor ce revin serviciului prin dispozitiile primarului sau prin hotararile Consiliului local;

-inscrierea bunurilor proprietate privata a municipiului,gajate in registrul special de gajuri;

-organizarea si pregatirea lucrarilor privind recensamantul animalelor domestice;

-sectorizarea localitatii in cazul in care se organizeaza recensamantul populatiei si referendumul;

-indeplinirea atributiilor ce revin Consiliului prin legea electorala pe intreaga perioada a campaniei electorale si intre alegeri;

-coordoneaza activitatea de arhivare a tuturor documentelor provenite din activitatea institutiei;

-asigura secretariatul comisiei locale de aplicare a dispozitiilor legii nr.10/2001,privind regimul juridic a unor bunuri imobile preluate de statul roman in perioada 1945-1989;

-initiaza actiuni de popularizare a legilor,decretelor,hotararilor Guvernului si a altor acte normative precum si a dispozitiilor primarului sau a hotararilor Consiliului local

 

Primaria
Luni, 15 Octombrie 2018
vizitator: 54.198.212.30